Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky (ISP) je prierezovou analytickou zložkou MPSVR SR a sústreďuje sa predovšetkým na posudzovanie vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, kde plní úlohu gestora v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, monitoring a hodnotenie sociálnej oblasti a oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele, vypracovanie koncepcií, prognóz a odhadov valorizácií pre potreby vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva, koordináciu rezortného štátneho štatistického zisťovania a tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry a prepájanie databáz sociálneho zabezpečenia.

 

2023

 
10/2023 Dobieha slovenské HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily bohatšie krajiny EÚ?
09/2023 Mentoring pomáha mladým zamestnať sa: Analýza čistej účinnosti národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
09/2023 Pracovným migrantom sa na Slovensku darí lepšie ako odídencom
06/2023 Absolventi vysokých škôl v čase pandémie s Inštitútom vzdelávacej politiky
04/2023 Ako zabezpečiť každému dieťaťu čo najlepší štart?
   

2022

 
12/2022 Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie
11/2022 Príprava detí na pracovný trh budúcnosti: Nevyužitý potenciál počítačov v školách
11/2022 Digitalization in Slovak Primary Schools: A Wasted Opportunity
05/2022
Absolventi stredných škôl v čase pandémie s Inštitútom vzdelávacej politiky
04/2022 Najvyšší čas na včasnú intervenciu: Analýza nákladov a prínosov včasnej intervencie pri poruchách autistického spektra
02/2022 Job Retention Scheme in Slovakia: Impact on Dismissals and Firm Survival in the COVID-19 Pandemic
   

2021

 
12/2021 Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš
12/2021 Blízka pomoc sa ráta: Vplyv dostupnosti Centier právnej pomoci na bankrotovosť
12/2021 Sezónne očisťovanie v európskom kontexte
07/2021 Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály
01/2021 Aktivačné práce neaktívnych neaktivujú: Analýza čistej účinnosti menších obecných služieb (MOS)
01/2021 Profilácia UoZ pomocou strojového učenia
   

2020

 
11/2020 Objective and Subjective Socioeconomic Status as Sources of Status‐Legitimacy Effect and Legitimation of Income Inequality
02/2020 Čierna práca sa nevypláca