Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút digitálnych a regionálnych politík

Inštitút digitálnych a regionálnych politík (IDRP) je analytickou jednotkou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Poslaním inštitútu je poskytovať kvalitné a dôveryhodné analýzy pre potreby ministerstva s cieľom zlepšovania tvorby verejných politík v oblasti informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií.

Našou úlohou je prispievať k zvyšovaniu hodnoty za vynaložené verejné zdroje. Podieľame sa na vypracovávaní analytických podkladov, ktoré sú založené na zbere, príprave a spracovaní relevantných dát, ako aj prenose najlepších skúseností zo zahraničia. Na našich výstupoch spolupracujeme s organizačnými útvarmi ministerstva, s ostatnými analytickými jednotkami ministerstiev, akademickou obcou, neziskovými organizáciami a zahraničnými inštitúciami.

V oblasti informatizácie sa náš analytický tím venuje vypracovaniu a každoročnému odpočtu opatrení z revízie výdavkov na informatizáciu a plneniu vyplývajúcich úloh, ako napr. stanovenie benchmarkových cien pre nakupovaný hardvér a softvér vo verejnej správe či odporúčaných sadzieb IT špecialistov, ktoré si štát obstaráva.

V oblasti regionálneho rozvoja sa naša práca zameriava na analýzu a hodnotenie podpory rozvoja regiónov Slovenska. Konkrétne na meranie regionálnych disparít (typológiu regiónov podľa rôznych kritérií), kvantifikáciu rozvoja regiónov, identifikáciu hlavných faktorov rozvoja a regionálnu konvergenciu.

V oblasti investícií posudzujeme strategické materiály a investičné zámery projektov, definovanie kritérií výberu s cieľom hodnotenia efektívnosti vynakladania verejných zdrojov (zvyšovanie hodnoty za peniaze).