Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kalkulačka cien alternatívnych palív

Európska komisia vydala 17. mája 2018 Vykonávacie nariadenie 2018/732 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, z ktorého vyplýva členským štátom EÚ povinnosť zverejňovať porovnanie jednotkových cien alternatívnych palív založené na cenách jednotlivých typov pohonných hmôt vyjadrených ako sumy príslušnej meny na 100 km. Cieľom nariadenia je zvyšovať povedomie spotrebiteľov a zabezpečiť transparentnosť cien palív a tým ovplyvniť budúce rozhodovanie spotrebiteľov o nákupe vozidla na alternatívny pohon. V dlhodobom horizonte má prispieť k diverzifikácii zdrojov energie v doprave a k zníženiu emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok.

Ako súčasť implementácie daného nariadenia v SR vytvoril IHA online kalkulačku cien alternatívnych palív. Prostredníctvom kalkulačky si spotrebitelia budú môcť jednoduchým spôsobom podľa modelu vozidla a druhu paliva vypočítať náklady na 100 km a porovnať ich s potenciálnymi nákladmi iného modelu vozidla s alternatívnym druhom paliva. Týmto spôsobom môže kalkulačka prispieť k ovplyvneniu spotrebiteľa k zváženiu kúpy vozidla s alternatívnym (ekologickejším) pohonom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa pri kalkulačke počíta s pravidelnou aktualizáciou zdrojových údajov (minimálne na kvartálnej báze), je použiteľná bez ohľadu na cenové výkyvy jednotlivých palív.

Kalkulačka cien alternatívnych palív

Pripomienkovacie hárky

  • Marek Engeľ

  • Recenzent nesúhlasil so zverejnením pripomienkovacieho hárku