Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako von zo smetiska

Odpadové hospodárstvo na Slovensku naďalej zaostáva za väčšinou krajín EÚ. Miera recyklácie komunálnych odpadov sa v roku 2021 priblížila priemeru EÚ, so skládkovaním vo výške 41 % však výrazne zaostávame za priemerom EÚ na úrovni 23 %. Slovensku tak hrozí nesplnenie cieľov navýšenia recyklácie na 65 % a zníženia skládkovania na maximálne 10 % komunálnych odpadov do roku 2035.

Cieľom tejto štúdie je vytvorenie modelu odpadového hospodárstva, ktorý poskytne odhady vývoja nakladania s komunálnym odpadom po zavedení rôznych opatrení. Na základe odhadovaných vplyvov opatrení boli vytvorené scenáre budúceho vývoja produkcie a nakladania s komunálnymi odpadmi pri zavedení plánovaných opatrení podľa súčasnej platnej legislatívy ako aj ďalších dodatočných opatrení za účelom splnenia cieľov v oblasti. Výsledkom je odhad finančných nákladov a prínosov, ako aj environmentálnych externalít. Každý scenár tiež odhaduje mieru triedenia, recyklácie a skládkovania komunálnych odpadov a vzdialenosť od plnenia cieľov.

Model môže následne slúžiť ako nástroj pri príprave strategických dokumentov a iných rozhodovacích procesoch v oblasti odpadového hospodárstva. Odhad vývoja nakladania s komunálnym odpadom poskytne možnosť identifikovať potrebu budúcich kapacít pre spracovanie odpadov a potenciálne problémy pri implementácii hlavných cieľov v oblasti recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu. S cieľom dosiahnuť stabilitu a predvídateľnosť je potrebné vytvoriť jasnú stratégiu vývoja odpadového hospodárstva na Slovensku. Výsledky štúdie by predstavovali analytický podklad pre časť stratégie zameranú na komunálne odpady.

 

Ako von zo smetiska: Analýza vývoja odpadového hospodárstva na Slovensku