Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pridaná hodnota, kde si?

Tvorba pridanej hodnoty a zvyšovanie produktivity sú obzvlášť dôležité v kontexte súčasného prechodu
na inteligentný priemysel a Industry 4.0.

Slovensko potrebuje na export v porovnaní s priemerom krajín OECD a EÚ28 približne 2-násobne viac zahraničnej pridanej hodnoty (teda vstupov do produkcie, ktoré dováža). Vyšší obsah zahraničnej pridanej hodnoty v exporte Slovenska a závislosť na zahraničných trhoch sú spôsobené najmä štruktúrou ekonomiky (orientácia na komplexný automobilový priemysel náročný na veľké množstvo vstupov, ktoré nie je v silách vyrobiť všetky na Slovensku), geografickou polohou (relatívna blízkosť k dôležitým trhom) a otvorenosťou ekonomiky (vysoký dovoz a vývoz vzhľadom na HDP a výrazná zapojenosť do svetových a regionálnych hodnotových reťazcov). Podobne sú na tom aj Maďarsko a Česko.

Výroba dopravných prostriedkov prispieva najväčším podielom do celkovej produkcie Slovenska, avšak výrazne nižším podielom do celkovej pridanej hodnoty. Zároveň však má vďaka automatizácii a vysokej robotizácii (jedna z najvyšších v Európe) približne 2-násobne vyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca, ako je priemer ekonomiky Slovenska. Podobná situácia je aj v odvetví výroby počítačov a elektronických výrobkov.

Najviac slovenskej pridanej hodnoty „spotrebúva“ Nemecko, Česko a Francúzsko. Na Slovensko prúdi pridaná hodnota najmä z Nemecka a Česka.

Odporúčania vzhľadom na súčasný stav a potrebu ďalšieho zvyšovania produktivity a pridanej hodnoty v ekonomike:

  • Podporovať a zamerať sa na činnosti, ktoré súvisia s výrobou a dopĺňajú ju, teda služby s vyššou pridanou hodnotou. Medzi takéto služby patrí napríklad výskum a vývoj, dizajn, testovanie, distribúcia, marketing, popredajné služby a iné vnútropodnikové služby.
  • Dokument zároveň odporúča podporovať a stimulovať prostredie vhodné pre zvyšovanie produktivity a efektivity výrobných a nevýrobných služieb a podporovať sektor služieb v exporte domácej (vytvorenej
    v SR) pridanej hodnoty.
  • Vzhľadom na otvorenosť Slovenska (najvyššie zapojenie do svetových hodnotových reťazcov spomedzi krajín V4) a previazanosť najmä s krajinami EÚ (74% domácej pridanej hodnoty je exportovanej do krajín EÚ) je potrebné zachovať a podporovať voľný obchod, trh a zároveň sa usilovať o eliminovanie prekážok a bariér voľného obchodu mimo EÚ.

 

Pridaná hodnota, kde si?

Pripomienkovacie hárky

  • Michal Habrman

  • Recenzent nesúhlasil so zverejnením pripomienkovacieho hárku