Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodický pokyn pre súčasné/prebiehajúce stavby

Metodický pokyn MD SR k nárastu cien materiálov (27/2022)

Cieľom materiálu je definovať mechanizmus výpočtu pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Metodický pokyn vychádza zo Všeobecného metodického usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov a jeho aktualizovaná verzia je účinná od 23.9.2022.

Metodický pokyn definuje mechanizmus výpočtu nárokov v súvislosti s nárastom cien materiálov berúc do úvahy jednotlivé najvýznamnejšie materiály a ich historický vývoj.

Mechanizmus počíta nárasty a nároky medzi dvomi obdobiami (referenčné obdobie podania ponuky, obdobie realizácie vzhľadom na vplyv pandémie koronavírusu a vplyv vojny na Ukrajine) na základe údajov ŠÚ SR o výrobných cenách vybraných stavebných materiálov.

 

Dáta ŠÚ SR použité v Metodickom pokyne nájdete tu: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1823ms/v_sp1823ms_00_00_00_sk

Posledné dáta v súbore na výpočet navýšenia a jednotkovej ceny: jún 2023 / Q2 2023.

Na účely tvorby metodického pokynu pre prebiehajúce stavby bola Ústavom súdneho znalectva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Stavebná fakulta) vypracovaná analýza, ktorá odborne zhodnotila a odôvodnila nárast cien komodít (materiálov) v porovnaní s prechádzajúcimi obdobiami a definovala príčiny zistených zmien a výkyvov cien.

Zo záverov analýzy vyplýva, že súčasný nárast trhových cien komodít (materiálov) je neočakávaný a nestabilný cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami patrí medzi nepredvídateľné okolnosti. Analýza bola vládou SR vzatá na vedomie dňa 13.07.2022 a je dostupná na webovej adrese Úradu vlády SR (dokument Príloha 3 a Príloha 3_graf).

 

Metodický pokyn MD SR k indexácii (19/2022)

Cieľom materiálu je transparentné stanovenie mechanizmu indexácie a vzorca indexácie pre účely výpočtu finančných nárokov z dôvodu zmeny cien vstupov a cien materiálov a energií do budúcnosti.

Materiál definuje mechanizmus indexácie, jej náležitosti, zdroje údajov a vzorec na výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) ceny.

Na základe vzorca je možné vypočítať celkovú zmenu na základe nasledovných ukazovateľov a ich zmien:

1. fixná časť, ktorá sa neindexuje, na úrovni 10%,

2. ukazovateľ vývoja harmonizovanej inflácie,

3. ukazovateľ vývoja ceny nafty,

4. ukazovateľ vývoja cien stavebných materiálov (výrobné ceny)

Metodický pokyn je účinný od 8.6.2022.

Celý materiál z rokovania vlády SR nájdete tu:

Dáta ŠÚ SR použité v Metodickom pokyne nájdete tu: