Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako pretriediť triedený zber

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky funguje do roku 2016 a napriek častým právnym úpravám stále vykazuje systémové nedostatky, ktoré vedú k výraznej miere nestability. Triedený zber je zabezpečovaný v prostredí protichodných záujmov troch hlavných subjektov. Obcí, ktoré chcú pre svojich občanov čo najkomfortnejšie podmienky na triedenie. Výrobcov zastúpených organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré majú v plnej miere financovať triedený zber a ich objektívnym záujmom sú čím nižšie náklady. A zberových spoločností, ktorí tieto služby vykonávajú a z čoho tvoria svoj zisk.

Hlavné odporúčania vyplývajúce zo štúdie:

  • znevýhodniť ťažšie recyklovateľné materiály vyššími poplatkami
  • obstarávať služby triedeného zberu cez tendre
  • zabezpečovať samosprávam služby účely odpadového hospodárstva v rámci väčších celkov
  • zaručiť stabilitu systému a predvídateľnosť zmluvných vzťahov napríklad aj zmluvami na viac rokov medzi obcami, zberovými spoločnosťami a OZV,
  • zaviesť minimálny štandard služby, ktorú musia organizácie zodpovednosti výrobcov zabezpečiť občanom a zabezpečiť im adekvátnu infraštruktúru na triedenie,
  • vykonávať externý audit výrobcov a zaviesť kontrolu účelu použitia prostriedkov organizácií zodpovednosti výrobcov,
  • zlepšiť kontrolnú činnosť a zber údajov a uplatňovať jasné a motivačné pokuty.