Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nezaškolení: Dôvody nízkej účasti detí na predprimárnom vzdelávaní

Aj napriek rastúcemu trendu navštevuje predprimárne vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s priemerom krajín OECD menší podiel detí. Napriek zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania nenavštevovali materskú školu niektoré 5-ročné deti. V septembri 2021 navštevovalo materské školy zhruba 96 % 5-ročných, 82 % 4-ročných a 74 % 3-ročných. Komentár prináša nové poznatky o vybraných charakteristikách nezaškolených detí na Slovensku, ktoré pomôžu efektívne nastaviť politiky na zvýšenie zaškolenosti. Nezaškolené deti častejšie pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, nízkym vzdelaním rodičov, z oblastí s horšou dostupnosťou MŠ a vyšším podielom rómskeho obyvateľstva. Častejšie ide o deti s viacerými súrodencami do 6 rokov, zhoršeným zdravotným stavom a deti, ktorých rodičia sú v priemere mladší, alebo deti s jedným rodičom. Zvýšiť zaškolenosť by mohla širšia kompenzácia výdavkov hlavne pre nízkopríjmové rodiny, osveta o prínosoch predprimárneho vzdelávania a cielené budovanie kapacít, ktorých bol v roku 2021 stále nedostatok.

Odporúčania:

  1. Kontaktovať rodičov 5-ročných detí ohľadom povinnosti dieťaťa zúčastniť sa predprimárneho vzdelávania a kontaktovať obce trvalého pobytu nezaškolených 5-ročných detí ohľadom dôvodov neúčasti a opatrení, ktoré obce v takýchto prípadoch uskutočňujú.
  2. Priebežne monitorovať kapacity v materských školách a proaktívne komunikovať s obcami s nedostatkom kapacít.
  3. Rozšíriť príspevok na dopravu do materskej školy pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov bez štátnej materskej školy v obci.
  4. Odstrániť finančné bariéry pre prístup detí z nízkopríjmových rodín na predprimárne vzdelávanie.
  5. Zmapovať potreby domácností s nezaškolenými deťmi a zatraktívniť predprimárne vzdelávanie.

 

Nezaškolení: Dôvody nízkej účasti detí na predprimárnom vzdelávaní