Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Absolventi vysokých škôl v čase pandémie: Vysokoškolská kohorta 2019/2020 na trhu práce rok po ukončení štúdia

Cieľom komentára je predstaviť uplatnenie rôznych skupín absolventov na trhu práce rok po ukončení vysokoškolského vzdelávania a poskytnúť aktuálne kvantitatívne informácie o zvolenej trajektórii absolventov. Vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2019/2020 skončilo 33 834 absolventov, z čoho bolo 20 927 žien a 12 907 mužov. Zatiaľ čo absolventi prvého stupňa volili prevažne cestu pokračovania na druhom stupni, pri absolventoch druhého, resp. tretieho stupňa štúdia bola evidentná preferencia vstúpiť na slovenský trh práce. V skupine absolventov nepokračujúcich v ďalšom štúdiu evidujeme v prvých dvanástich mesiacoch po ukončení štúdia postupné znižovanie počtu osôb registrovaných ako uchádzač o zamestnanie, čo platí na agregátnej úrovni aj po zohľadnení pohlavia, resp. stupňa vysokoškolského vzdelania. Príjmy absolventov zdravotníckych a technických odborov dosahovali v prvom polroku 2021 najvyššie úrovne. Z pohľadu času potrebného na nájdenie si zamestnania sme nenašli zásadné rozdiely medzi rôznymi vysokoškolskými odbormi. Výnimkou sú lekárske a farmaceuticke odbory, ktorých absolventi vstupovali na trh práce spomedzi ostatných skupín absolventov najrýchlejšie. Rozdiely v rýchlosti nástupu do zamestnania pripisujeme skôr pozorovateľným charakteristikám absolventov ako absolvovaným odborom. Rozdiely vo výsledkoch na trhu práce medzi absolventami jednotlivých vysokých škôl môžu byť spôsobené viacerými (aj nepozorovanými) faktormi. Štruktúra absolventov na úrovni škôl sa môže líšiť z hľadiska vyštudovaného odboru, miesta pobytu, formy štúdia, ale aj akademickej úspešnosti, či motivácie. Časť absolventov môže byť tiež naviazaná na regionálny trh práce v okolí sídla vysokej školy. S tým súvisí aj množstvo a atraktivita pracovných príležitostí pre čerstvých absolventov.

Absolventi vysokých škôl v čase pandémie: Vysokoškolská kohorta 2019/2020 na trhu práce rok po ukončení štúdia