Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako možno zapájať do online výučby deti bez internetu

Analýza podmienok zapájania žiačok a žiakov do online výučby prostredníctvom mobilných telefónov a dátových SIM kariet v projekte Na každom dieťati záleží

Inštitút vzdelávacej politiky analyzoval podmienky, za akých sa podarilo sprístupniť online výučbu 36 deťom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí v rámci projektu Na každom dieťati záleží počas prerušenia prezenčnej výučby v marci 2020. Projekt realizovali učitelia z programu Teach for Slovakia v spolupráci s Komenského inštitútom. Hlavným zámerom projektu bolo poskytnúť deťom bez predošlého prístupu k online výučbe mobilné telefóny spolu s dátovými SIM kartami (karty neumožňovali hlasové služby). Analýza sa realizovala na základe informácií získaných z kvalitatívnych rozhovorov prevažne s učiteľkami a učiteľmi programu Teach for Slovakia, údajov z aplikácie rodičovskej kontroly o práci deťoch na zariadeniach, ako aj doplnkových informácií od samotných detí a ich rodičov. Výber zapojených detí nebol náhodný. Učiteľky a učitelia zapojili do projektu žiačky a žiakov, s ktorých rodičmi mali už pred uzatvorením škôl vytvorený vzťah a komunikáciu. Výsledky poukazujú na to, že online výučba môže pomôcť deťom získať lepší prístup nielen k vzdelávacím materiálom, ale aj k pedagogickej podpore. Sprístupnenie online výučby však zároveň vyžaduje pomerne významnú časovú a manažérsku investíciu zo strany škôl v súvislosti s prípravou na spustenie online vzdelávania, ako aj s poskytovaním priebežnej podpory. Ani aktívna podpora pritom nemusí zaručiť, že sa dieťa do online výučby zapojí, napríklad ak nemá dostatočné digitálne zručnosti alebo internetové pokrytie v mieste svojho bydliska, či má horšiu kvalitu bývania. Rovnako je potrebný flexibilný prístup zo strany vyučujúcich, ktorí pomôžu deťom prekonať prípadné ďalšie prekážky, ako napríklad nečakané technické problémy, zvýšenú hlučnosť v domácom prostredí a podporiť ich pri vhodnom nastavení režimu dňa a udržiavaní motivácie k učeniu. Na základe výsledkov analýzy formulujeme pre ministerstvo školstva, zriaďovateľov, riaditeľky a riaditeľov, ako aj učiteľky a učiteľov viaceré odporúčania, ktoré im môžu pomôcť zjednodušiť sprístupňovanie online výučby pre deti bez predošlého pripojenia. Rôznorodosť uplatňovaných prístupov, ako aj výzvy sprevádzajúce online výučbu detí bez predošlého pripojenia naznačujú, že pri prijímaní opatrení je dôležité zohľadniť situáciu škôl a dať im možnosť čo najobjektívnejšie vyhodnotiť, či a akou formou by mohlo byť sprístupňovanie online výučby úspešné a efektívne (napríklad vo forme autoevaluačného sprievodcu). Všetkým školám, ktoré by mali v prípade potreby záujem o sprístupnenie online výučby žiačkam a žiakom, je zároveň potrebné poskytnúť adekvátnu podporu vo forme internetového pripojenia a technologických zariadení. Ako ukázali výsledky analýzy, vo vhodných podmienkach má online výučba potenciál prekonať množstvo prekážok dištančnej výučby.

 

Ako možno zapájať do online výučby deti bez internetu