Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika riadenia interných projektov v pôsobnosti MV SR

Vzhľadom na realizáciu veľkého množstva projektov investičného charakteru, vyplynula v rámci riadenia organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky (ďalej len „MV SR“) požiadavka na spracovanie jednotnej metodiky riadenia projektov. Podmienkami a vstupmi pre metodiku sú najmä podmienky definované poskytovateľom financií na krytie investičných projektov, ktorými sú najmä fondy EÚ a štátny rozpočet. Dokument definuje postup realizácie interných projektov v pôsobnosti MV SR, pričom vychádza z vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov v znení vyhlášky č. 545/2021 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (týka sa všetkých povinných osôb, ktoré sú správcami alebo prevádzkovateľmi niektorého z komponentov ISVS - Informačných Systémov Verejnej Správy), z všeobecnej metodiky riadenia projektov (prioritne PRINCE2TM ako aj iné metodiky riadenia projektov) a z usmernení a požiadaviek vyplývajúcej z aktuálne platnej legislatívy a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike súvisiacich s nakladaním s verejnými prostriedkami.

 

Metodika riadenia interných projektov v pôsobnosti MV SR

Pripomienkovacie hárky