Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály

Štúdia sa zameriava na vyhodnocovanie dopadov štátnej podpory investičných projektov na vývoj miery regionálnej nezamestnanosti v okresoch SR s rôznou úrovňou socioekonomickej rozvinutosti. Zároveň sa venuje odhadu medziregionálnych dopadov takejto investičnej podpory a ponúka teda komplexnejší pohľad na vyhodnocovanie dopadu štátnej podpory investičných projektov. Na údajoch pokrývajúcich obdobie 2002 až 2019 empirická analýza ukazuje, že miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty významne klesá predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) a naopak v okresoch, ktoré nie sú NRO je dopad podpory neistý. Priemerné pozorované efekty poskytovania investičnej pomoci sú v NRO významné štatisticky aj substantívne.

 

Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály