Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2022

Cieľom Správy o produktivite a konkurencieschopnosti  je na základe nezávislej diagnostiky a analýzy vývoja produktivity a konkurencieschopnosti identifikovať výzvy verejných politík v tejto oblasti. Cieľ je v súlade s odporúčaním Rady EÚ z 20. septembra 2016 týkajúcim sa zriadenia národných rád pre produktivitu (2016/C 349/01). Štruktúra správy vychádza z rozhodnutia pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu z 19.5.2022.

Prvá kapitola popisuje vývoj produktivity a jednotlivých jej komponentov, pričom sa snaží pomenovať dôvody spomalenia jej rastu. Štrukturálne dôvody sú uvedené so zameraním na štandardné obdobie od finančnej po pandemickú krízu, keďže multifaktorové krízy od roku 2020 môžu prekrývať podstatu štrukturálnych výziev. Druhá kapitola sa venuje mäkkým a tvrdým ukazovateľom konkurencieschopnosti a ich porovnaniu v rámci EÚ. Tretia kapitola sa pozerá na hustotu a kvalitu fyzickej infraštruktúry (dopravnej, energetickej a telekomunikačnej), štvrtá kapitola zase na rozvoj mäkkej infraštruktúry, t. j. zručností potrebných pre kvalitatívny posun ekonomiky na vyššiu úroveň. Záverečná kapitola sa venuje výške nákladov na podnikanie z pohľadu daní, ceny práce a energií.

Správa sa sústreďuje na porovnanie vybraných ukazovateľov a verejných politík primárne s ostatnými krajinami V4 (Poľsko, Česko a Maďarsko), s ktorými Slovensko zdieľa podobnú východiskovú pozíciu a podobné výzvy pri rozvoji ekonomiky. Predmetné ukazovatele a politiky sú ďalej porovnávané aj s priemerom EÚ, prípadne s Nemeckom ako hlavnou ekonomickou hybnou silou v regióne, resp. s Estónskom ako premiantom medzi novými členskými krajinami EÚ.

 

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2022