Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako vyťažiť z nerastného bohatstva viac?

Cieľom materiálu je posúdenie adekvátnosti aktuálneho systému úhrad s ohľadom na systém výpočtu úhrad a výšku sadzieb. Podnetmi pre vypracovanie tejto analýzy boli príprava novely banského zákona a správa Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá konštatovala zanedbávanie ústavnej povinnosti pri ochrane nerastného bohatstva zo strany štátu.

V posledných piatich rokoch vybral Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) na úhradách v priemere 2,1 mil. eur ročne. Porovnanie so zahraničím ukazuje, že Slovensko vyberá v pomere k produkcii v sektore výrazne menej úhrad ako okolité krajiny, pre ktoré sú k dispozícii verejne dostupné dáta. Napríklad Česká republika vybrala v roku 2019 v pomere k produkcii v sektore 3,5-násobne viac ako SR.

Príčinu je potrebné hľadať aj v systéme výpočtu úhrad. Kým okolité krajiny spoplatňujú vydobyté nerasty fixnou sadzbou na vyťaženú jednotku, prípadne percentom trhovej hodnoty, Slovensko používa komplikovaný systém očisťovania tržieb o náklady na výrobu finálneho produktu z vydobytých nerastov. Na očistené tržby z predaja finálnych produktov je následne aplikovaná sadzba úhrady, ktorej výška je zvlášť stanovená pre každú z 25 kategórií nerastov. Pri viacerých kategóriách nerastov predstavuje takto stanovená úhrada na vyťaženú mernú jednotku len zlomok úhrad, ktoré sú aplikované v okolitých krajinách. 

Simulácie českého a nemeckého systému úhrad na dátach z priznaní úhrad za vydobyté nerasty (ďalej len „priznanie“) ukazujú, že Slovensko môže na úhradách vybrať podstatne viac aj pri podstatne jednoduchšom systéme stanovovania ich výšky. Napríklad aplikácia českého systému by mohla priemerne ročne priniesť navyše 3,7 mil. eur a aplikácia nemeckého systému (bez výnimiek na úrovni spolkových krajín) dokonca až 18 mil. eur.

Na základe analýzy odporúča CpHO nasledovné:

  • Zmeniť parametre výpočtu úhrad tak, aby sa zvýšil ich výber.
  • Zmeniť systému výpočtu úhrad. Namiesto komplikovaného očisťovania tržieb o náklady na spracovanie vydobytých nerastov do finálneho produktu stanovovať výšku úhrad na základe vyťaženého množstva alebo odhadovanej trhovej ceny.
  • V prípade zachovania kategorizácie nerastov rozčleniť kategórie s vysokým rozptylom trhových cien (skutočných alebo odhadovaných) na menšie kategórie.
  • Do zavedenia nového systému stanovovania úhrad porovnávať vybrané dáta z priznaní ťažiarov s ich verejne dostupnými finančnými ukazovateľmi.
  • Zakomponovať do priznania trhovú cenu vydobytého nerastu, prípadne preskúmať ďalšie možnosti získania trhových cien. 
  • Zlepšiť zber dát na obvodných banských úradoch a HBÚ.

 

Ako vyťažiť z nerastného bohatstva viac?