Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Po nás potopa?

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) je hlavnou organizáciou zodpovednou za ochranu obyvateľstva a majetku pred povodňami. Podnik je podfinancovaný zo strany štátu a jeho likvidita je ohrozená, čo limituje poskytovanie kvalitnej ochrany pred povodňami. V roku 2022 plnenie zo štátneho rozpočtu dosiahlo len 5 % zo zákonného nároku. Kvôli dlhoročným finančným problémom sú obmedzované investície do rozvoja a údržba sa vykonáva len v minimálnej miere. Viaceré vodné stavby sú v kritickom technickom stave a v dôsledku neefektívneho riadenia a nedostatočného financovania sa každoročne znehodnocuje majetok štátu a prehlbuje investičný dlh.

SVP má medzery v efektívnosti fungovania a doteraz nebola vykonaná optimalizácia vnútorných procesov. V súčasnosti chýba pasportizácia vodohospodárskych stavieb s odhadom investičného a prevádzkového dlhu. Dva čiastkové audity z rokov 2017 a 2019 boli implementované len v minimálnej miere, mnohé z odporúčaní ostali na papieri. Zmeny vo vnútri podniku by mal naštartovať hĺbkový audit.

Cieľom analýzy je okrem mapovania problémov SVP navrhnúť strednodobé až dlhodobé riešenia pre zlepšenie jeho fungovania. Pokiaľ nebudú postupne vykonané tieto zmeny, je pravdepodobné, že sa SVP bude neustále točiť v špirále nedostatočného financovania, zhoršujúceho sa stavu vodohospodárskych stavieb a neplnenia si svojich hlavných úloh. To by so sebou prinieslo zvýšenie rizika zlyhania niektorej zo stavieb a potenciálne znížilo účinnosť podpory v čase krízových situácií, akými sú povodne.